SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

Športová 1
97901 Rimavská Sobota
IČO: 42195438

Informácie o inštitúcii SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

História

Stredná odborná škola obchodu a služieb pokračuje v bohatej tradícii odborného školstva v meste a regióne. Jeho počiatky siahajú do konca 19. storočia a novodobá tradícia sa formuje od roku 1946. V septembri 1946 bol poverený funkciou riaditeľa školy Július Mora zo Zvolena, ktorý s ustanoveným odborným učiteľom a ôsmymi externými odbornými učiteľmi začali vyučovanie v budove Reduty na Hlavnom námestí. Prvý školský rok trval päť mesiacov pre rekonštrukciu budovy. S riadnym vyučovaním sa začalo vo februári 1947 s počtom 317 žiakov v učebných odboroch: kovorobný, stavebný, odevný, obchodný, obuvnícky, potravinársky, drevorobný, holičský. V roku 1950 – 1953 bol riaditeľom Juraj Miklo a škola niesla názov Základná odborná škola. Celá budova bola pre vyučovanie uvoľnená v roku 1959, keď bol riaditeľ Pavel Mráz, ktorý mal k dispozícii už celý učiteľský zbor. V tomto období už škola niesla názov Učňovská škola. V januári 1960 bol pri škole zriadený učňovský domov, počet žiakov narastal a budova nezodpovedala potrebám výchovy. Preto bola v roku 1962 vytvorená komisia pre výstavbu novej školy.

Nová školská budova na Športovej ulici bola slávnostne odovzdaná do užívania 10.decembra 1976, za prítomnosti ministra školstva, vtedy už bol riaditeľom školy Milan Urda. Zákon o novej školskej vzdelávacej sústave podstatne ovplyvnil rozšírenie pedagogického zboru, teoretického a praktického vyučovania a výchovy mimo vyučovania. Od 1.septembra 1979 dostala škola nový názov Stredné odborné učilište v Rimavskej Sobote a od 1.januára 1985 ako Stredné odborné učilište služieb. V roku 1990 bol do funkcie riaditeľa školy vymenovaný Ing. Alexander Pataki, od roku 1995 Ing. Pavel Ďurás a v roku 1999 PaedDr. Jaroslav Bagačka. Z pôvodnej učňovskej školy sa postupne vytvorili v rámci okresu štyri SOU, a to SOU chemické Hnúšťa, SOU odevné Tornaľa SOU strojárske v Rimavskej Sobote a naše SOU služieb. Absolventov našej školy denne stretávame. Niet pracoviska, kde by nebolo badať odborný vplyv školy. Prispeli k rozvoju mesta, preslávili ho v minulosti a píšu kroniku jeho prítomnosti. Ale to už je iný list našich dejín.

Vznik Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Rimavskej Sobote je úzko spojený so spoločenskými zmenami, ktoré sa udiali po r. 1989. Potreba vzniku tohoto subjektu korešponduje so silným poľnohospodárstvom a potravinárstvom, ktoré tu bolo vybudované. Vyučovanie na škole sa začalo v školskom roku 1991 /1992. Prvými odbormi boli potravinárstvo-kvasná technológia, a potravinárstvo-spracovanie mäsa. Po útlme a čiastočnom rozpade potravinárskeho priemyslu v meste záujem o denné štúdium poklesol, avšak do popredia sa dostalo pomaturitné štúdium hygiena potravín. Absolventi získavajú vyššie odborné vzdelanie a titul DiS (diplomovaný špecialista) Uplatnia sa v potravinárskych organizáciách, hygienických staniciach, potravinárskej kontrole, obchodných prevádzkach. SPŠ potravinárska od počiatku pôsobila ako samostatný subjekt v budove SOU služieb.
Od septembra 2006 sa začala písať história Spojenej školy v Rimavskej Sobote, ktorá vznikla spojením obidvoch subjektov – SPŠ potravinárskej a SOU služieb.

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní  a vyhlášky o stredných školách zaniká od
1. septembra 2008 názov Stredné odborné učilište a organizačná zložka SOU sa mení na Stredná odborná škola.

Rozhodnutím ministerstva školstva k 31.8.2011 zaniká Spojená škola a od 1.9.2011 vzniká nový subjekt Stredná odborná škola obchodu a služieb. Dôvodom tejto zmeny je vyjasnenie orientácie školy najmä na oblasť služieb, ako aj slabnúci záujem o potravinárske odborné školstvo.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Štefan Bódi, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovania.
Ing. Tamara Filadelfiová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie.

Kde nás nájdete?

Zobrazit